Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Prezentare generală

FIȘA LOCALITĂȚII
COMUNA HILISEU-HORIA, JUDEȚUL BOTOȘANI

1. SCURT ISTORIC
Comuna Hilișeu-Horia este situată în partea de nord-vest a judeţului Botoşani, fiind străbătută de drumul județean DJ 291 C și de râul Jijia. În prezent, comuna Hilișeu-Horia are o suprafaţă administrativă de 5969 ha, fiind alcătuită din 5 sate: Hilișeu-Horia, Hilișeu-Cloșca, Hilișeu-Crișan, Iezer și Corjăuți.
Repartiţia şi evoluţia în teritoriu a reţelei de localităţi, în ansamblu, este rezultatul unui complex de condiţii naturale şi social – economice din diferite etape istorice.
Aşezările rurale au evoluat, în principal, sub acţiunea factorilor social – economici, dar s-au dezvoltat şi sub influenţa mediului natural, a localizării în raport cu posibilităţile de alimentare cu apă, cu existenţa unor resurse (lemn, piatră, loc de cultivat şi de păşunat), a unor microclimate de adăpostire, a terenurilor prielnice pentru extinderea vetrelor.
Localitatea Hilișeu-Crișan este menţionată documentar pentru prima dată în anul 1522.
Localitatea Corjăuţi este atestată documentar din secolul XVIII.
Localitatea Hilișeu-Horia este atestată documentar în secolul XVIII.
Localitatea Iezer este o localitate relativ nouă, dovadă fiind vatra cu structură regulată, cu o tramă stradală rectangulară. Satul Iezereste amplasat într-o zonă de platou cu pantă lină pe direcţia NV-SE. Este străbătut de drumul judeţean DJ 291 C aaproximativ pe direcţia N-S şi de DC 78, în extremitatea vestică. În partea de est a satului pe văile a două cursuri de apă care dau naştere unui afluent al Jijie se semnalează câteva suprafeţe restrânse afectate de alunecări ale terenului.
Localitatea Hilișeu-Cloșca este atestată documentar în secolul XVIII.
Actuala denumire a comunei, Hilișeu-Horia, precum și denumirile a 3 dintre localitățile comunei, Hilișeu-Horia, Hilișeu-Cloșca, Hilișeu-Crișan, nu are nici un temei istoric, ci reprezintă decizii impuse de autoritățile comuniste, care, vrând să elimine “amintirea” regalității au denumit localitățile cu numele unor personalități “eroi ai neamului”. Astfel, localitățile menționate anterior purtau numele unor boieri ai acestor locuri. Din cauza accentului regal s-a decis denumirea lor cu numelui lui Horia, Cloșca și Crișan.
Comuna Hilișeu-Horia este situată în partea de nord-vest a judeţului Botoşani, pe cursul superior al râului Jijia, la 10 km distanţă de municipiul Dorohoi şi la 45 km distanţă de municipiul Botoşani, reşedinţa judeţului.
Comuna Hilișeu-Horia se învecinează cu:
• la nord cu teritoriul comunei Pomârla,
• la sud și sud-vest cu teritoriul comunei Dersca,
• la sud cu teritoriul comunei Șendriceni,
• la est-sud-est cu teritoriul municipiului Dorohoi,
• la vest – nord-vest cu teritoriul țării învecinate Ucraina.
Comuna Hilișeu-Horia are în componenţa sa următoarele localităţi:
– Hilișeu-Horia – centru administrativ al comunei,
– localităţile componente: Hilişeu-Cloşca, Hilișeu-Crișan, Iezer şi Corjăuţi.
Comuna Hilișeu-Horia este situată în unitatea de podiş, respectiv Podişul Moldovei. Teritoriul comunei Hilișeu-Horia se situează din punct de vedere geomorfologic în sub-unitatea de podiş reprezentat de Podişul Sucevei. La nivel micro-scalar, teritoriul comunei se suprapune peste trei micro-unităţi de relief: jumătatea vestică a comunei corespunde Dealurilor Bour – Ibăneşti, extremitatea est – sud-estică aparţine Colinelor Ibănesei în timp ce partea central-sudică a teritoriului studiat corespunde Depresiunii Dorohoiului.

2. AMPLASARE GEOGRAFICA SI RELIEF
Comuna Hilișeu-Horia este situată în unitatea de podiş, respectiv Podişul Moldovei. Teritoriul comunei Hilișeu-Horia se situează din punct de vedere geomorfologic în sub-unitatea de podiş reprezentat de Podişul Sucevei.
Având în vedere altitudinea maximă, de 408m şi altitudinea minimă, de 148m, rezultă o amplitudine de 260m. Valoarea energiei reliefului în comuna Hilișeu-Horia, de 260 m, se încadrează în tabloul general al Podişului Sucevei, căruia îi este specifică o energie de relief între 200 – 300 m. Această diferenţă semnificativă între maxima şi minima altitudinală este un indiciu privind intensitatea mare cu care se manifestă procesele de eroziune în teritoriul studiat şi, implicit, stadiul avansat de degradare a terenurilor. Extremitatea estică a teritoriului comunei Hilișeu-Horia corespunde microunităţii Colinele Ibănesei. Pe acest areal, nota dominantă a reliefului este dată de interfluvii paralele între ele (dealuri) joase, întinse şi relative plane la partea superioară / foarte ușor ondulate (specifice reliefului structural), cu pante domoale, având înălţimi ce ajung la 220 m, de denudaţie pliocenă, dispuse pe direcția NV-SE, separate de văi având aceiași direcție de scurgere predominat pe direcţia N-S: pârâul Ţiganul, Valea Florinescu, Valea Dumbrăviţei. Caracteristica generală este aceea de relief colinar, domol.
O altă caracteristică a reliefului comunei Hilișeu-Horia este gradul relativ mare de fragmentare, datorită alternanţei culoarelor de vale cu suprafeţele interfluviale. Pe teritoriul comunei Hilișeu-Horia se evidenţiază cursul râului Jijia, care pătrunde pe teritoriului României prin extremitatea vestică a teritoriului comunei, de pe teritoriul Ucrainei. Cursul râului Jijia are direcţie generală de scurgere NV – SE, fiind aşadar o vale consecventă, conformă cu direcţia generală de orientare a stratelor. Excepţie face sectorul de curs cuprins între satul Hilișeu-Horia şi satul Hilișeu-Cloșca, aici râul Jijia orientându-se brusc către est-nord-est, oprit fiind în cursul său de dealul Movila Pietrosului, pe care Jijia îl ocoleşte pe la nord. Pe acest segment, valea Jijiei devine o vale cu caracter subsecvent, aproape perpendiculară pe direcţia de cădere a stratelor geologice.
Gradul relativ mare de fragmentare a reliefului comunei Hilișeu-Horia se datorează numeroşilor afluenţi ai râului Jijia. Astfel, versantul nordic al văii Jijiei este secţionat şi modelat de o serie de afluenţi (văi consecvente) care curg paralel cu înclinarea generală a stratelor. Cei mai importanţi afluenţi de stânga sunt pârâul Tinca, Pârâul lui Martin (Plopul), pârâul Ţiganul, la care se adaugă numeroase cursuri cu caracteri sezonier, intermitent.

3. CARACTERISTICI CLIMATICE
Din punct de vedere climatic, fiind situat în partea de nord – est a ţării , teritoriul judeţului Botoşani este supus influenţelor climatice continentale ale Europei de Est şi mai puţin celor ale Europei Centrale , ori de sud – vest şi sud, deşi majoritatea precipitaţiilor sunt provocate de masele de aer care se deplasează dinspre vestul şi nord – vestul Europei.
Vecinătatea cu marea câmpie Euro – Asiatică face clima judeţului Botoşani să se caracterizeze printr-un regim al temperaturii aerului şi al precipitaţiilor cu valori caracteristice climatului continental excesiv.
Din punct de vedere climatic, teritoriul administrativ al oraşului Hilişeu se încadrează în formula Köppen Dfbx, deci un climat temperat continental de nuanţă excesivă, cu veri calde şi secetoase şi ierni geroase. Valoarea indicelui de ariditate de Martone este de 30,5.

4. RETEA HIDROGRAFICA
Din punct de vedere hidrografic, teritoriul comunei Hilișeu-Horia face parte din bazinul hidrografic al râului Prut. Pe teritoriul comunei cursurile de apă sunt tributare râului Jijia
Pe teritoriul comunei Hilișeu-Horia, o suprafață de 165 ha este acoperită cu ape și bălți, reprezentând 2,76% din suprafața teritoriului administrativ al comunei.
Principalul curs de apă de pe teritoriul comunei Hilișeu-Horia este cursul râului Jijia, care pătrunde pe teritoriului României prin extremitatea vestică a teritoriului comunei, de pe teritoriul Ucrainei.
Pe teritoriul comunei Hilişeu–Horia, râul Jijia primeşte numeroşi afluenţi, atât de dreapta cât şi de stânga. Ca afluenţi de stânga enumerăm:
• pârâul Tinca are un curs orientat aproximativ pe direcţia NV-SE;
• pâraiele Ghilea şi Pădureni;
• pârâul care străbate satul Corjăuţi are de asemenea un curs orientat aproximativ pe direcţia NV-SE, străbătând central satul Corjăuţi, care este dezvoltat pe versanţii acestui pârâu;
• pârâul Humăria, Pârâul lui Martin, pârâul Ţiganul converg către râul Jijia, confluenţa acestora situându-se în dreptul satului Hilișeu-Cloșca;
• pârâul Valea Urdei, al cărei curs este presărat cu “ochiuri” de apă;
• pârâul Florinescu şi Valea Dumbrăviţei, situate în extremitate estică a comunei, sunt cursuri cu caracter sezonier, intermitent;
Pe partea dreaptă, o parte dintre afluenţii râului Jijia au caracter sezonier, cele mai importante cursuri de apă fiind pâraiele care străbat satele Hilișeu-Crișan şi Hilișeu-Cloșca. Cursurile intermitente au doar câte un fir de apă care în sezonul cald seacă iar în perioadele cu precipitaţii abundente au manifestări violente, de tip “torent”.

5. FLORA ȘI FAUNA
Pe teritoriul comunei Hilișeu-Horia, pădurea oferă adăpost celei mai valoroase specii de faună din punct de vedere economic, în cadrul căreia nota caracteristică este dată de mamiferele central-europene: căpriorul (Capreolus capreolus), mistrețul (Sus scrofa), vulpea (Vulpes vulpes), dihorul (Putorius putorius), nevăstuica (Mustela nivalis), viezurele (Meles meles), pisica sălbatică (Felis silvestris), veverița (Scirus vulgaris).
Prezența unei părți din Mlaștina Iezer pe teritoriul comunei Hilișeu-Horia precum și a unor ochiuri de apă, chiar de dimensiuni reduse favorizează venirea, chiar pentru scurt timp, păsărilor de apă aflate în trecere, pendulând de la o baltă la alta, în căutarea hranei (rața cârâitoare (Anas querquedula), lișița (Fulica atra), nagâțul (Vanellus vanellus), barza albă (Ciconia ciconia), lăstunul de mal (Riparia riparia), etc..
În apele stagnante (mlaștini, cursuri părăsite), trăiește șobolanul de apă (Arvicola terrestris), chițcanul (Neomis fodiens), broasca de lac (Rana ridibunda), buhaiul de baltă (Bombina bombina).

6. SITURI NATURA 2000 și ARII PROTEJATE
Pe teritoriul comunei Hilișeu-Horia nu sunt prezente arii naturale protejate, arii speciale de protecţie avifaunistică, situri de importanţă comunitară. Nu sunt semnalate nici arii naturale protejate de interes judeţean.
În cadrul Sitului Natura 2000, pe teritoriul comunei Hilișeu-Horia este prezentă aria de protecţie specială avifaunistică cu codul ROSPA0157 Mlaștina Iezerul Dorohoi.

Ultima actualizare: 08:52 | 23.05.2024

Sari la conținut